A A A

JOGA DLA DZIECI

Zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem jogi prowadzone są w zupełnie inny sposób niż dla dorosłych. Dzieci są z natury bardzo aktywne i łatwo się rozpraszają, dlatego zajęcia prowadzone są dynamicznie, w formie zabawy, a dopiero później, stopniowo, dzieci uczą się poprawności i dokładności wykonywanych ruchów oraz skupienia uwagi na oddechu. Ćwiczenie jogi harmonijnie rozwija ciało, pomaga wcześnie skorygować wady postawy. Dzięki ćwiczeniom, dzieci są bardziej świadome własnego ciała, skoncentrowane. Powtarzalność ćwiczeń dobrze wpływa na pamięć, pobudza wyobraźnię i rozwija kreatywność Dzieci na zajęciach uczą się szacunku do siebie i innych. Każdy ćwiczy jak umie. Ćwiczenia końcowe wyciszają i relaksują.  zajęciach jogi, dzieci wzmacniają wiarę w siebie i w swoje możliwości. Z odwagą pokonują trudności, jakie często sprawia im własne ciało. Ale przede wszystkim – praktyka jogi to dla dziecka świetna zabawa. Nauczyciel prowadzący: Zofia Bagińska-Stefanik

Karate

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 5 – go roku życia do 14-tego roku życia. Nauczyciel prowadzący: Marta Erdmańczyk. Poza elementami czysto technicznymi trening karate wpływa wszechstronnie na rozwój osobowości dziecka. Poprawia koordynację ruchową, wspomaga rozwój cech motorycznych, uczy dyscypliny, koncentracji.
Dla gimnazjalistów (i starszych) prowadzone są dodatkowo treningi karate z elementami samoobrony.
Zajęcia odbywają się w kilku grupach podzielonych ze względu na wiek i stopień zaawansowania.
Pływanie

Zajęcia od 5 go roku życia są prowadzone w sześcioosobowych grupach w zależności od stopnia umiejętności dzieci. Celem zajęć jest oswojenie dziecka ze środowiskiem wodnym oraz umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się nad wodą.
Zajęcia dla zaawansowanych obejmują doskonalenie nabytych umiejętności, zdobywanie wiedzy o środowisku wodnym oraz umiejętności gwarantujące bezpieczny wypoczynek nad wodą.
Pływanie korekcyjne-zajęcia przeznaczone są dla dzieci z wadami postawy. Podczas intensywnych zajęć na basenie pod okiem instruktorów uczestnicy mają możliwość skorygowania różnych zmian patologicznych budowy ciała.
Nauczyciele prowadzący: Piotr Bagiński ,Ireneusz Leszczyński, Zofia Bagińska-Stefanik

Zajęcia odbywają się na basenie przy ZSO Nr 3 (ulica Haffnera)

Regulamin Pracowni Basenu MDK Sopot

 1. Prawem w uczestniczeniu w zajęciach jest karnet. Zakupiony karnet (5 lekcji) ma ważność przez  7 tygodni. Karnet po terminie traci swoją ważność. Rodzic jest zobowiązany do zakupu kolejnego karnetu. Zakup musi nastąpić najdalej 1 tydzień po zakończeniu ważności karnetu. W razie niedopełnienia tych formalności uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy.
 2. Ilość osób w grupie, w zależności od stopnia zaawansowania, ustala prowadzący zajęcia po konsultacji z dyrektorem placówki.
 3. Prowadzący może odmówić uczestnictwa w zajęciach osobie nienależącej do danej grupy.
 4. Prowadzący może przenieść uczestnika do innej grupy, jeżeli stopień zaawansowania i umiejętności dziecka nie spełniają wymogów danej grupy.
 5. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania prowadzącego zajęcia o dłuższej nieobecności dziecka. W razie przedłużającej się nieobecności dziecka , może ono zostać skreślone z listy uczestników danej grupy. Decyzję podejmuje prowadzący zajęcia po poinformowania o tym fakcie dyrektora placówki.
 6. W trakcie trwania zajęć rodzic nie może przebywać na niecce basenu.
 7. W razie niestosowania się dziecka  do poleceń prowadzącego, prowadzący ma prawo odmówić uczestnictwa dziecku w danych zajęciach.
 8. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia (instruktora) i ratownika.
 9. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwo osób tak przebywających oraz im samym.

 Zabrania się w szczególności:

- wchodzić do wody bez zezwolenia,

- biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami,

- skakać do wody z brzegów basenów, ze słupków startowych bez zgody i nadzoru ratownika,

- popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu,

- zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów,

- nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru

- niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni,

- zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę,

- używania sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła kontaktowe),

- wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach,

- spożywać napoi w szklanych opakowaniach i konsumpcji w szatni i na hali basenowej,

- żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej.

 1. Uczestnicy zajęć korzystający ze sprzętów pływackich powinni po zajęciach odłożyć go na określone miejsce.
 2. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących w basenie całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia (instruktor), a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są rodzice, którzy mają obowiązek przebywania z dzieckiem od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia .
 3. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy posiadają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.
 4. Na sygnał ratownika oraz instruktora kąpiący się musi natychmiast wyjść z wody i bezwzględnie dostosować się do ich dalszych poleceń.
 5. Na sygnał kończący zajęcia (dzwonek) uczestnicy zajęć muszą natychmiast wyjść z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie udać się do swoich szatni.
 6. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasady regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele i opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.
 7. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 8. Zakup karnetu jest równoznaczny z pełną akceptacją w/w regulaminu.
 9. Uczestników zajęć obowiązuje również Regulamin Pływalni Krytej MOSiR Sopot.


Szachy

W pracowni szachowej MDK odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w kilku grupach wiekowych. Na zajęciach dzieci poznają tajniki "królewskiej gry", rozwiązują zadania szachowe, uczą się teorii, taktyki rozgrywania partii oraz biorą udział w turniejach szachowych. Zajęcia rozwijają koncentrację, spostrzegawczość, logiczne i abstrakcyjne myślenie.
Zajęcia dla dzieci od 5 lat. Nauczyciel prowadzący : Artur Toeplitz.

Na wszystkich zajęciach obowiązują zasady bezpieczeństwa określone przez prowadzących.
Na zajęciach z pływania dodatkowo obowiązuje regulamin pływalni.