A A A

Młodzieżowy Dom Kultury
Al. Niepodległości 763
81-838 Sopot
58 551 41 31 - sekretariat placówki
 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -        dyrektor - Karolina Olszewska-Prusak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  wicedyrektor - Edyta Dawidowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -   główna księgowa -  Renata Trzonkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -              specjalista ds. administracji/sekretariat - Grażyna Bęben

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -            specjalista ds. administracji/kadry - Jolanta ZiemannDział organizacji imprez
58 551 43 78, 510-716-541- dział imprez, rekrutacja
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- organizacja konkursów plastycznych, fotograficznych, wokalnych, recytatorskich, koncertów, WOŚP, promocja placówki, strona internetowa, FB


Rekrutacja
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Małgorzata Witek, Edyta Dawidowska, Natalia Szafrankiewicz
(rekrutacja w placówce, warsztaty zimowe oraz feryjne i wakacyjne)


Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie, Al. Niepodległości 763, kod pocztowy 81-838, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 58 551 41 31. Dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie w celu dla którego są zbierane, dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, podającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu dla którego są zbierane, dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę - wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podającemu dane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W SOPOCIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) - informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych jest dyrektor  Młodzieżowego Dom Kultury w Sopocie

Dane kontaktowe

Adres

Adres email

Telefon

Dyrektor MDK w Sopocie

Karolina Olszewska-Prusak

ul. Al. Niepodległości 763,          81-838 Sopot

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

58 551-41-31

Inspektor Ochrony Danych

Sabina Baczyńska

ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,   81-704 Sopot – pokój nr 9

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

58 551 00 11 wew. 46

 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób oraz mienia, zgodnie z przepisami:
 • 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 i 1000)
 • 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 i 1000)
 • 6 ust. 1 lit. c oraz e Rozporządzenia RODO
 1. Monitoring złożony jest z 10 szt. całodobowych kamer przemysłowych  obejmujących wizję, bez głosu,  

       o podanym poniżej zasięgu:

 • wejście główne do budynku -  1 szt.  kamera zewnętrzna
 • Korytarz przy wejściu - 1 szt. kamera wewnętrzna
 • hol na parterze - 2 szt. kamera wewnętrzna
 • hol pierwsze piętro - 1 szt. kamera wewnętrzna
 • hol drugie piętro - 1 szt.  kamera wewnętrzna
 • wjazd na parking od strony AL. Niepodległości - 1 szt. kamera zewnętrzna
 • parking - cały teren - 2 szt.   kamera zewnętrzna
 • wejście do budynku –aneksu 1 szt. kamera zewnętrzna
 1. Dane osobowe przechowywane są przez okres trzech  tygodni od dnia zarejestrowania

           Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.

 1. Odbiorcą danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Informacje z monitoringu mogą być wykorzystane jedynie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa i nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu.
 2. Osoba, której dane dotyczą ,w uzasadnionych przypadkach ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Osoba której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 4. Zapisy z monitoringu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu) oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. OCHRONY DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie RODO) - informujemy, że:

Administrator Danych Osobowych Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie
ul. Al. Niepodległości 763,  81-838 Sopot
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  /  telefon 58 551 41 31
Inspektor Ochrony Danych Sabina Baczyńska, ul. Tadeusza Kościuszki 22-24,   81-704 Sopot - pokój nr 9
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  /  tel. 58 551 00 11 wew. 46
Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny wobec dzieci i młodzieży:
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez edukację artystyczną w dziedzinach: muzycznej, plastycznej, tanecznej, teatralnej oraz sportowej
  • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania – rekrutacja, ewidencje, konkursy
 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadkach realizacji umowy
 • Art. 9 ust. 2 lit. b RODO gdy realizujemy obowiązki i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych
 • W pozostałych przypadkach Twoje dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę np. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów, udostępniania twoich prac autorskich.
Planowany okres przechowywania danych Tak długo jak wymagają tego przepisy prawa (Instrukcja kancelaryjna i archiwalna) lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres przedawnienia roszczeń, realizacja projektu.
Twoje prawa Masz prawo do:
 • dobrowolności podania swoich danych osobowych
 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • przenosić swoje dane do innego administratora
 • cofnąć w dowolnym momencie wyrażoną zgodę
 • wnieść skargę do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (www.uodo.gov.pl)
Udostępnianie danych innym podmiotom UDOSTĘPNIAMY pozyskane dane osobowe innym podmiotom tylko w uzasadnionych przypadkach, na podstawie i w granicach prawa. Przykładem takich Instytucji jest np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Urząd Miasta Sopot, Policja.
Przekazywanie danych do państw trzecich NIE PRZEKAZUJEMY danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Powierzanie przetwarzania danych Gdybyśmy mieli powierzyć Twoje dane osobowe to tylko na podstawie pisemnej UMOWY POWIERZENIA.
Profilowanie Osoba, której dane dotyczą, NIE PODLEGA profilowaniu.

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres:

Sabina Baczyńska
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Tadeusza Kościuszki 22-24
81-704 Sopot z dopiskiem „RODO”.