A A A
REGULAMIN
Rady Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury
w Sopocie

Podstawa prawna
 •  Art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., poz. 2572 z późń. zm.).
 •  Statut Młodzieżowego Domu Kultury Sopocie.
Rozdział I
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
 1. Placówce – należy przez to rozumieć  Młodzieżowy Dom Kultury w Sopocie,
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Placówki,
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Placówki,
 4. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Placówki,
 5. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu– należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie,
 6. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
 7. Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady.


§ 2
 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Placówki przez podejmowanie działań wynikających z przepisów oświatowych oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) pobudzanie aktywności rodziców oraz organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Placówki,
2) wyrażanie opinii i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Placówki, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i wniosków w sprawach związanych z działalnością Placówki,
3) wspieranie działalności statutowej Placówki,
4) wspieranie działalności Samorządu Wychowanków,
5) współpracę z Dyrektorem i nauczycielami Placówki.Rozdział II
Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3
 1. W skład Rady wchodzi 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach podczas plenarnego zebranie rodziców wychowanków placówki, na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. Wybór następuje zwykłą większością głosów. 7 przedstawicieli tworzy Prezydium Rady Rodziców, które kieruje bieżącą pracą Rady Rodziców w ciągu roku szkolnego.
 2. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od dnia wyboru do pierwszego zebrania w następnym roku szkolnym.

§ 4
 1. Prezydium Rady na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera w głosowaniu jawnym: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Komisję Rewizyjną.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej, której liczebność określa Prezydium, wchodzi  2–3 członków Prezydium nie pełniących stanowisk funkcyjnych.

§ 5
 1. Rada działa na zebraniach plenarnych.
 2. Zebrania Prezydium Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym roku szkolnym musi się odbyć przynajmniej jedno plenarne spotkanie Rady.
 3. Zebranie Prezydium Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek Dyrektora.
 4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Prezydium Rady e-mailowo lub telefonicznie, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 5. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
 6. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności Dyrektor i nauczyciele.
 7. Każde zebranie Rady oraz Prezydium jest protokołowane przez Sekretarza.Rozdział III
Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 6
 1. Rada jest społecznym organem Placówki, który reprezentuje ogół rodziców wychowanków Placówki.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
  1. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Placówki do Dyrektora oraz pozostałych organów Placówki, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad Placówką,
  2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Placówki i programu profilaktyki,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora,
  4. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  5. opiniowanie możliwości podjęcia w Placówce działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
  6. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
  7. uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,
  8. zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną,
  9. uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców Placówki.

§ 7
 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:
  1. bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady we współpracy z Dyrektorem placówki,
  2. realizacja preliminarza Rady,
  3. wykonywanie uchwał Rady.
 2. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców wychowanków Placówki wobec Dyrektora i innych organów Placówki oraz na zewnątrz.
 3. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz, bądź 2 innych członków Prezydium w porozumieniu z Dyrektorem placówki.

§ 8
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Rady, sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. bieżące kontrolowanie działalności finansowej Prezydium,
  2. przedstawianie Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,
  3. opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
  4. wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 9
 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Prezydium Rada przeprowadza się wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10
 1. Rada, Komisja Rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.
 3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.Rozdział IV
Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

§ 11
 1. Główne źródła funduszy Rady to:
  1. dobrowolne składki rodziców w formie darowizny na poszczególne pracownie,
  2. darowizny od osób fizycznych i prawnych,
  3. dochody z innych źródeł.
 2. Wysokość składek ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu rodziców. Propozycję wysokości składki przedstawia Dyrektor wraz Prezydium Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców i jest ona dobrowolna. Możliwość zwolnienia lub obniżenia wysokości składek ustala się na początku każdego roku szkolnego. Składka jest pobierana niezależnie od absencji uczestnika zajęć.
 3. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Placówki.
 4. Pisemne lub ustne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor,
  2. nauczyciele,
  3. Samorząd Wychowanków.

§ 12
 1. Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.). Szczegółowy sposób prowadzenia rachunkowości określa odrębna uchwała Prezydium Rady.
 2. Wpłaty mogą być dokonywane przelewem bezpośrednio na konto Rady.
 3. Podstawą działalności finansowej Rady jest  preliminarz.
 4. Za realizację preliminarza odpowiada Prezydium .
 5. Decyzję o przyznaniu środków z funduszu może podjąć Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący we współpracy z Dyrektorem placówki.
 6. Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym oraz w formie tzw. Pogotowia Kasowego.
 7. Do dysponowania rachunkiem bankowym wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego Rady, Dyrektora, pracownika zajmującego się obsługą kasy i  pracownika zajmującego się księgowością w dowolnej konfiguracji, tylko i wyłącznie za zgodą i akceptacją Dyrektora placówki. Współdziałanie odbywa się na zasadzie dwóch łącznych podpisów na dyspozycjach bankowych zgodnie z bankową kartą wzorów podpisów. W przypadku prowadzenia bankowości internetowej kompetencje do obsługi bankowej zostają przekazane osobie prowadzącej księgowość Rady, a każda operacja następuje tylko i wyłącznie za  zgodą i akceptacją Dyrektora placówki.


Rozdział VIII
Zasady wydatkowania funduszu

§ 13
 1. Środki Funduszu przeznaczone są w szczególności na:
  1. działalność statutową MDK,
  2. poprawę warunków bazy poprzez doposażenie pracowni w niezbędne wyposażenie: sprzęt nagłaśniający, TV, komputerowy, oprogramowanie, wyposażenie specjalistyczne zgodne z potrzebami poszczególnych pracowni, itp.,
  3. poprawę wystroju placówki, estetyki korytarzy i pracowni,
  4. poprawę warunków bazy lokalowej poprzez drobne, niezbędne remonty pomieszczeń pracowni na które nie pozyskano środków budżetowych,
  5. zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć w pracowniach,
  6. poprawę bazy materialnej placówki poprzez zakup pomocy dydaktycznych,
  7. wspomaganie procesu dydaktycznego placówki,
  8. finansowanie całościowe, bądź dopłaty do wycieczek/warsztatów/imprez poza placówką/konkursów wyjazdowych dla uczestników MDK,
  9. współfinansowanie konkursów o zasięgu miejskim, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez placówkę, jeśli uczestniczą w nich nasi wychowankowie,
  10. finansowanie, bądź dofinansowanie imprez organizowanych przez Placówkę dla uczestników MDK,
  11. zakup nagród dla uczestników zajęć MDK,
  12. zakup strojów i elementów scenografii na występy/koncerty/ imprezy organizowane dla uczestników zajęć,
  13. opłaty wpisowe za uczestników MDK w innych imprezach, warsztatach, turniejach lub konkursach organizowanych przez inne placówki lub organizacje,
  14. opłaty lub dopłaty uczestnikom MDK do tematycznych warsztatów, transportu sprzętu i wyjazdów uczestników na występy/konkursy,
  15. finansowanie szkoleń wspierających wychowawczo i rozwojowo rodziców,
  16. finansowanie działań promocyjnych i wizerunkowych placówki w działalności reklamowej oraz promocji medialnej i internetowej placówki,
  17. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków na rzecz uczestników MDK,
  18. pokrywanie innych uzasadnionych wydatków związanych z placówką.
 2. Wydatki nie ujęte w planie wydatków na dany rok szkolny wymagają osobnej akceptacji Prezydium Rady Rodziców   we współpracy z Dyrektorem placówki.


Rozdział VI
Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

§ 14
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 15
Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści: Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury Al. Niepodległości 763,  81-383 Sopot,  tel.058 5514131.

§ 16
Traci moc dotychczasowy regulamin przyjęty uchwałą Rady z dnia 04.04.2016 r.

§ 17
Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2016 r.