A A A
b_250_180_16777215_0_0_images_aktualnosci_2021_europe-155191_1280maly.png
Zrealizowany przez Gminę Miasta Sopotu projekt "Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie".

Budynek „nazwa Państwa jednostki” został objęty projektem „Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie”, który jest realizowany przez Gminę Miasta Sopotu i dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cel główny projektu:
Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sopocie poprzez kompleksowe wykorzystanie potencjału oszczędności jakie posiadają miejskie placówki oświatowe i wychowawczo opiekuńcze. Szacuje się, że w wyniku przeprowadzonych działań zmniejszeniu ulegnie zużycie energii pierwotnej w 25 budynkach o 3 507 457,70 kWh/rocznie oraz nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 879,17 ton CO2/rocznie.

Zakres rzeczowy projektu:
Przedsięwzięciem objęto 25 budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych na terenie Sopotu. We wszystkich budynkach wdrożono System Zarządzania Energią oraz wymieniono oświetlenie wewnętrzne na energooszczędne, zamontowano Odnawialne Źródła Energii - w 16 budynkach ogniwa fotowoltaiczne oraz w 2 budynkach instalacje solarne, w 11 budynkach przeprowadzono głęboką termomodernizację. Prace budowlane trwały dwa lata do czerwca 2018 do sierpnia 2020.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania10.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1. Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dofinansowanie z EFRR        11 698 712,70 zł
Koszty kwalifikowalne         15 305 362,33 zł
Koszty całkowite przedsięwzięcia     28 613 100,88 złInformacja o projekcie pod linkiem:
b_747_67_16777215_0_0_images_strona_fundusze.jpg